In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
I. Advisup B.V.: Administratie en Advieskantoor Advisup
II. Opdrachtgever: De wederpartij van Administratie en Advieskantoor Advisup;
III. Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Advisup B.V. te bepalen werkzaamheden die door Advisup B.V. verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra Opdrachtgever bijstand van Advisup B.V. heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Advisup B.V., voor de uitvoering waarvan door Advisup B.V. derden dienen te worden betrokken.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Advisup B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien Advisup B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Advisup B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen
1.5 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door derden opgelegde afspraken en sancties, te denken hierbij valt aan tijdige aanlevering van documenten voor het indienen van belastingaangiftes, betalingen aan derden zoals de Belastingdienst of eigen toeleveranciers, et cetera.
1.6 Indien Opdrachtgever na twee (2) herinneringen de documentatie ten behoeve van het opstellen en insturen van documenten aan de Belastingaangiftes of andere instanties, niet aanlevert, vervalt enige verantwoording hiervoor aan de kant van Advisup B.V. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn wettelijke administratieplicht.

Artikel 2 | Offertes en afspraken
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Advisup B.V. in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan Opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld, of tot het moment van ondertekening van de opdrachtbevestiging c.q. offerte.
2.2 De werkzaamheden van Advisup B.V. (kunnen) zijn onder te verdelen in administratieve- en adviesdiensten. De werkzaamheden van administratieve aard betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. (salaris-) administratie ten behoeve van de Opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, evenals alle handelingen en verrichtingen die — gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht — dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
2.3 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Advisup B.V. gesloten overeenkomsten.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Advisup B.V. de opdracht heeft aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van Opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door Advisup B.V. vereist, dan wel indien Opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door Advisup B.V. geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan Opdrachtgever is overgegaan.

Artikel 3 | Uitvoering van de opdracht
3.1 Advisup B.V. is gehouden de belangen van zijn Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
3.2 De wijze waarop de administratieve diensten worden geleverd, worden verricht met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.
3.3 Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
3.4 Indien door Advisup B.V. of door Advisup B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Advisup B.V. in redelijkheid gewenste faciliteiten, denk hierbij onder andere aan een bureau en bureaustoel om het werk uit te kunnen voeren.

Artikel 4 | Persoonsgegevens en geheimhouding
4.1 Advisup B.V. verwerkt de door Opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde identiteits- of andere persoonlijke gegevens, uitsluitend in het kader van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht, op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze.
4.2 Advisup B.V. hanteert duidelijke werkwijzen en volgt een handboek ten behoeve van de beveiliging persoonsgegevens. Inzage in dit handboek is te allen tijde op aanvraag mogelijk.
4.3 Advisup B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens de gevallen waarin dit in het kader van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht noodzakelijk is. Advisup B.V. kan op dat moment bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de Opdrachtgever is vastgesteld. Hierbij valt te denken aan juridische bijstand, accountancy diensten en meer.
4.4 Advisup B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden, waaronder de onder artikel 4.3 genoemde deskundigen, worden verricht.
4.5 Advisup B.V. kan bij de uitvoering van zijn opdracht wel andere niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, voor werkzaamheden welke anders ook door Advisup B.V. uitgevoerd hadden kunnen worden. Hierbij valt te denken aan externe administrateurs.
4.6 In het geval Advisup B.V. een derde inschakelt voor uitvoering van de opdracht, dan sluit Advisup B.V. een verwerkersovereekomst met deze derde, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid
5.1 Advisup B.V. is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Advisup B.V. of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
5.2 Advisup B.V. is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is Advisup B.V. slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de Opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
5.3 Elke aansprakelijkheid van Advisup B.V. vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) na de termijn waarin de werkzaamheden zijn verricht, dan wel nagelaten is deze te verrichten.
5.4 Elke aansprakelijkheid van Advisup B.V. vervalt indien de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Advisup B.V. niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de Opdrachtgever Advisup B.V. niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Advisup B.V. daarbij betrokken heeft.
5.5 De Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Advisup B.V. is uitgesloten.
5.6 Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Advisup B.V. gefactureerde werkzaamheden.

Artikel 6 | Opzegging en beëindiging
6.1 Beide partijen hebben de mogelijkheid een gegeven opdracht te beëindigen.
6.2 Bij de opzegging van een doorlopend abonnement wordt een opzegtermijn van twee (2) maanden gehanteerd. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, kan hiervan worden afgeweken.
6.3 Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt, in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat Advisup B.V. de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de Opdrachtgever c.q. een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met inachtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
6.4 De aan Advisup B.V. gegeven opdracht vervalt niet door het overlijden van de Opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

Artikel 7 | Bijzondere verplichtingen
7.1 Indien de positie van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Advisup B.V. te allen tijde bevoegd om:
a) Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van Opdrachtgever te vragen alvorens Opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
b) Levering van zijn diensten op te schorten;
c) De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan Advisup B.V. toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
7.2 Indien Advisup B.V. gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is Advisup B.V. jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Artikel 8 | Informatie voorziening
8.1 Opdrachtgever verstrekt aan Advisup B.V. alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de te voeren administratie en overige afgesproken werkzaamheden.
8.2 Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Advisup B.V. geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en dergelijke door of namens Opdrachtgever aan Advisup B.V., evenals de levering door Advisup B.V. aan Opdrachtgever, op door Advisup B.V. te bepalen wijze en in een door Advisup B.V. te bepalen vorm en aantal.
8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Advisup B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Advisup B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Advisup B.V. zijn verstrekt, heeft Advisup B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan dat Opdrachtgever de gegevens aan Advisup B.V. ter beschikking heeft gesteld. Advisup B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Advisup B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8.4 Opdrachtgever en Advisup B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat Advisup B.V. bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Advisup B.V. in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie, heeft gesteld.
8.5 Advisup B.V. verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 9 | Facturatie
9.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Advisup B.V. vastgesteld aan de hand van een uur honorarium.
9.2 Advisup B.V. doet op verzoek van Opdrachtgever vooraf opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichte arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
9.3 Voor de verrichtte werkzaamheden wordt een urenregistratie bijgehouden.
9.4 Administratieve cliënten die per kwartaal hun administratie laten bijwerken, ontvangen na afloop van deze periode een factuur en één bij het afronden van het jaarwerk.
9.5 Cliënten waar een abonnement mee is afgesloten ontvangen de factuur voorafgaand aan de maand waarop het abonnement betrekking heeft.
9.6 Voor alle andere cliënten wordt gefactureerd na afloop van de verrichtte werkzaamheden.
9.7 De uit te voeren werkzaamheden zijn verschillend van aard; het daarbij behorende uurtarief of abonnementstarief eveneens.
9.8 Annulering van gemaakte consultancy afspraken dienen tenminste twee (2) werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum, telefonisch of per e-mail aan Advisup B.V. door te worden gegeven. Annuleringen welke niet of niet tijdig zijn doorgegeven, worden volgens het uurtarief aan Opdrachtgever doorberekend, waarbij het aantal uren afhankelijk is van de gemaakte afspraak.

Artikel 10 | Betaling en incassokosten
10.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Advisup B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Advisup B.V. aangegeven. Advisup B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden extra gemaakte administratiekosten in rekening gebracht.
10.3 Advisup B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering vande hoofdsom en de lopende rente. Advisup B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Advisup B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Advisup B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 11 | Klachtafhandeling
11.1 Reclames dienen schriftelijk en binnen veertien (14) dagen na iedere levering of— indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd — binnen veertien (14) dagen na zodanige constatering bij Advisup B.V. te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
11.2 Advisup B.V. deelt Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
11.3 Indien partijen niet binnen twee (2) maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen één (1) maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van twee (2) maanden het geschil voor te leggen aan een in te stellen commissie van wijzen.
11.4 Reclames inzake door Advisup B.V. verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven Opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
11.5 Reclames inzake door Advisup B.V. aan Opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee (2) weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij Opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Artikel 12 | Intellectueel eigendom
12.1 Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Advisup B.V. afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Advisup B.V., één en ander ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan Advisup B.V. voorbehouden.

Artikel 13 | Vrijwaring
13.1 Opdrachtgever vrijwaart Advisup B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Advisup B.V. toerekenbaar is. Indien Advisup B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Advisup B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Advisup B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Advisup B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 | Recht
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Advisup B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Advisup B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Advisup B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen een beroep op de rechter

Algemene voorwaarden