Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Advisup B.V., gevestigd aan de Zwarteweg 121, 1431 VL Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Verwerking gegevens
Advisup B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening omvat financiële en fiscale ondersteuning en advisering.

1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Onder lid 4 staat waarvoor deze gegevens benodigd zijn:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in de klantportal, in correspondentie en telefonisch
  • Bankrekeningnummer
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

1.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Advisup B.V. verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Het Burgerservicenummer (BSN) valt onder deze categorie en is benodigd om namens u Belastingaangiftes te kunnen verzorgen. Alvorens wij dit kunnen verzorgen, ontvangt u eerst machtigingsformulieren met activeringscodes via de Belastingdienst. Pas na ontvangst van deze activeringscodes kunnen wij als intermediair voor u in contact komen met de Belastingdienst.

2. Het doel en de grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Advisup B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Grondslag: Toestemming
Verzenden van onze nieuwsbrief

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Om diensten bij u af te leveren
U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Het afhandelen van uw betalingen en koppelen aan openstaande facturen
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Advisup B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Op deze grondslag baseert Advisup zich wanneer zij voldoet aan drie voorwaarden: (1) gerechtvaardigd belang, (2) verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigd belang te behartigen en (3) er is een afweging gemaakt tussen de wederzijdse belangen. Deze grondslag is van toepassing op het voeren van de eigen personeelsadministratie.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Advisup B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advisup B.V.) tussen zit. Advisup B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: AFAS Software voor de verwerking van gegevens en uitvoering van de opdracht. Echter voorafgaand aan iedere verwerking wordt de verwerking door medewerkers gecontroleerd. Er gaan geen documenten weg, noch worden beslissingen genomen, zonder tussenkomst van een medewerker.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Advisup B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4.1 Klanten van Advisup
Wij hanteren voor onze klanten de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam - 7 jaar en zolang u klant bent - Dossiervorming (debiteuren- en crediteurenadministratie) Wet op de Rijksbelastingen
Geslacht - 7 jaar en zolang u klant bent - Dossiervorming (debiteuren- en crediteurenadministratie) Wet op de Rijksbelastingen
Geboortedatum - 7 jaar en zolang u klant bent - Dossiervorming (debiteuren- en crediteurenadministratie) Wet op de Rijksbelastingen
Adresgegevens - 7 jaar en zolang u klant bent - Dossiervorming (debiteuren- en crediteurenadministratie) Wet op de Rijksbelastingen
Telefoonnummer - Zolang u klant bent - Contactmogelijkheden en voor het digitaal ondertekenen van documenten
E-mailadres - Zolang u klant bent - Contact mogelijkheden en toegang tot beveiligde klantportal
Overige persoonsgegevens - Zolang u klant bent - Door de klant zelf toe te voegen en verwijderen, niet noodzakelijk
Bankrekeningnummer - Zolang u klant bent - Dossiervorming en voor het koppelen van ontvangen betalingen
Burgerservicenummer (BSN) - Zolang u klant bent - Correspondentie met de Belastingdienst omtrent belastingaangiftes
IP-adres - N.v.t. - Een juiste werking van de website. Lees hier meer over onder lid 6. Cookies en vergelijkbare technieken

4.1 Medewerkers en sollicitanten
Wij hanteren voor onze medewerkers en sollicitanten de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
Geslacht - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
Geboortedatum - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
Adresgegevens - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
Telefoonnummer - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
E-mailadres - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
Bankrekeningnummer - 2 jaar na einde dienstverband - Personeelsadministratie
Kopie identiteitsbewijs - 5 jaar na einde dienstverband - Fiscale verplichting
Sollicitaties - 1 jaar na ontvangst - Dossiervorming

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Advisup B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advisup B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies en vergelijkbare technieken
Advisup B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies aangevuld met analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Advisup B.V. heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en haar Google Analytics statistieken privacy vriendelijk gemaakt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics: hiermee houden we bij welke pagina's 'het goed doen' en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd. We hebben gekozen om jouw gegevens op gebruikersniveau niet onnodig lang te bewaren, in Google Analytics doen we dat maximaal 26 maanden. Zo kunnen we de trends over de afgelopen 2 jaar vergelijken.
Social media buttons: op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social media-kanalen zelf en cookies worden meegestuurd. Deze cookies onthouden of je ingelogd bent.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advisup B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

7.1 Verzoek tot inzage, correctie verwijdering en overdracht
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advisup.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en aan te passen via de beveiligde klantportal welke via deze website te benaderen is. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

7.2 Reclamering
Advisup B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een melding te maken bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Advisup B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers via info@advisup.nl.


Privacyverklaring